Het standaard rekeningschema van Yuki

Het standaard rekening schema van yuki

Balans - Activa

Balans - Passiva

Winst- en verliesrekeningBalans - Activa     

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Inventaris en inrichting
Computers

Software
Vervoermiddelen
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten
Kosten van uitgifte van aandelen
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
Goodwill
Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen
Vorderingen op participanten
Overige langlopende vorderingen
Langlopende effecten
Leningen

Vlottende activa

Voorraden
Vorderingen

Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Effecten

Liquide middelen

Kas
Betaalrekeningen
Spaarrekeningen
Depositorekeningen
Creditcards

Balans - Passiva     

Eigen vermogen

Kapitaal
Aandelenkapitaal
Niet-uitkeerbare reserves
Uitkeerbare reserves
Onverdeelde winst

Voorzieningen


Langlopende schulden


Kortlopende schulden

Crediteuren
Overig Te betalen
Overige schulden
Tussenrekeningen voor BTW in NL
Tussenrekening voor BTW buitenland
Tussenrekeningen voor loonheffingen
Tussenrekeningen voor Vpb
Overlopende passiva

Winst- en verliesrekeningen     

Bruto-marge

Netto omzet
Kostprijs van de omzet

Bedrijfslasten

Personeelskosten

Lonen, salarissen, sociale lasten en vergoedingen
Outsourcing
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten

Jaarlijkse kosten
Incidentele kosten

Autokosten

Vaste autokosten
Verbruikskosten
Incidentele kosten

Distributiekosten


Verkoopkosten

Marketing
Verkoop

Productiekosten


Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten
45350 Automatiseringskosten
Adviseurs
Financiële kosten
Overige algemene bedrijfskosten

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten

Ontvangen bankrente
Rente op uitstaande leningen
Overig ontvangen rente

Rentelasten

Betaalde bankrente
Rente op aangegane leningen

Nettoresultaat beleggingen


Resultaat deelnemingen


Herwaarderingen

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Buitengewone baten en lasten


Belastingen


Zie ook

Standaard rekeningschema in Excelformaat