yuki Online boekhouden zonder zelf te boekhouden. Scannen, mailen en klaar!
RSS
Startpagina
Help
Veel bekeken antwoorden
Tips & Trucs

Accountants
API Documentatie

Login/Logout
Taal
Profiel

Zoeken
»
Uitgebreid zoeken »

Het standaard rekeningschema van Yuki

RSS
Modified on ma, 03 sep 2012 11:01 by Milan de Jong Categorized as Boekhoud principes

Het standaard rekening schema van yuki

Balans - Activa

Balans - Passiva

Winst- en verliesrekeningBalans - Activa     

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
 • 02000 Grond
 • 02100 Gebouwen
 • 02110 Verbouwingen
 • 02150 Afschrijving gebouwen
 • 02160 Afschrijving verbouwingen

Machines en installaties
 • 02200 Machines en installaties
 • 02250 Afschrijving machines en installaties

Inventaris en inrichting
 • 02300 Inventaris en inrichting
 • 02350 Afschrijving inventaris en inrichting

Computers
 • 02400 Hardware
 • 02450 Afschrijving hardware

Software
 • 02500 Software
 • 02550 Afschrijving software

Vervoermiddelen
 • 02600 Vervoermiddelen
 • 02650 Afschrijving vervoermiddelen

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
 • 02700 Vaste activa in uitvoering
 • 02800 Vooruitbetaald op materiële vaste activa

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
 • 02900 Niet aan de bedrijfsuitvoering dienstbare activa
 • 02950 Afschrijving niet aan de bedrijfsuitvoering dienstbare activa

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten
 • 01000 Oprichtingskosten
 • 01050 Afschrijving oprichtingskosten

Kosten van uitgifte van aandelen
 • 01100 Kosten van uitgifte van aandelen
 • 01150 Afschrijving kosten van uitgifte van aandelen

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
 • 01200 Onderzoek en ontwikkeling
 • 01250 Afschrijving onderzoek en ontwikkeling

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
 • 01300 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
 • 01350 Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
 • 01500 Software licenties
 • 01550 Afschrijving software licenties

Goodwill
 • 01400 Goodwill
 • 01450 Afschrijving goodwill

Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
 • 01900 Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Deelnemingen
 • 03000 t/m 03019 Groepsmaatschappij {0}
 • 03200 t/m 03264 Deelneming {0}

Vorderingen op deelnemingen
 • 03100 t/m 03119 Lening aan groepsmaatschappij {0}
 • 03300 t/m 03364 Lening aan deelneming {0}

Vorderingen op participanten
 • 03600 t/m 03619 Lening aan {0}

Overige langlopende vorderingen
 • 03400 Overige langlopende vorderingen

Langlopende effecten
 • 03500 Overige langlopende effecten
 • 03550 Waarborgsommen

Leningen
 • 03800 t/m 03804 Lening u/g (vrij)
 • 07800 t/m 07804 Lening o/g (vrij)

Vlottende activa

Voorraden

 • 30000 Voorraad grond- en hulpstoffen
 • 30100 Onderhanden werk
 • 30200 Voorraad gereed product
 • 30300 t/m 30325 Voorraad handelsgoederen
 • 30900 Vooruitbetaald op voorradenVorderingen

Debiteuren
 • 13000 Debiteuren
 • 13100 Dubieuze debiteuren

Overige vorderingen
 • 13400 Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen
 • 13410 Kortlopende vorderingen op overige deelnemingen
 • 13420 Kortlopende vorderingen op participanten
 • 13999 Overige kortlopende vorderingen
 • 20000 RC personeel
 • 20100 RC administraties
 • 20200 t/m 20209 RC {0}(Aandeelhouder of bestuurder)
 • 20300 t/m 20309 RC {0}(vrij te benoemen)
 • 24000 Belastingschulden BTW(indien per saldo vordering)
 • 24010 Belastingschulden VPB(indien per saldo vordering)

Overlopende activa
 • 13200 Nog te factureren
 • 13300 Nog te ontvangen goederen en diensten
 • 13500 Opgevraagde stortingen van aandeelhouders
 • 13600 Nog te ontvangen interest
 • 13690 Overige overlopende activa
 • 23010 Rekening onbekend
 • 23020 Vraagposten
 • 23100 Tussenrekening
 • 23150 Tussenrekening Beginbalans
 • 23200 Tussenrekening kas
 • 23300 Tussenrekening pinbetalingen

Effecten
 • 14000 Aandelen in groepsmaatschappijen
 • 14050 Overige aandelen
 • 14100 Obligaties
 • 14999 Overige effecten

Liquide middelen

Kas
 • 10000 t/m 10019 Kasboeken

Betaalrekeningen
 • 11000 t/m 11049 Betaalrekeningen

Spaarrekeningen
 • 12000 t/m 12019 Spaarrekeningen
 • 23000 Betalingen onderweg

Depositorekeningen
 • 12500 t/m 12519 Deposito rekeningen

Creditcards
 • 15000 t/m 15019 Credit card rekeningen

Balans - Passiva     

Eigen vermogen

Kapitaal
 • 05000 t/m 05019 Kapitaal {0} Eigenaar / firmanten
 • 05100 t/m 05119 Privéopnamen {0}
 • 05200 t/m 05219 Privéstortingen {0}
 • 05300 t/m 05319 Privébelastingen {0}
 • 05400 t/m 05419 Privéverzekeringen {0}
 • 05500 t/m 05519 Privé ziektekosten {0}
 • 05600 Fiscale oudedagsreserve
 • 05900 t/m 05919 Overige privémutaties {0}

Aandelenkapitaal
 • 08000 Aandelenkapitaal

Niet-uitkeerbare reserves
 • 08100 Wettelijke reserve oprichtingskosten en uitgifte aandelen
 • 08110 Wettelijke reserve deelnemingen
 • 08120 Wettelijke reserve lening uitgifte aandelen
 • 08130 Wettelijke reserve minimumkapitaal
 • 08140 Wettelijke reserve inbreng in natura
 • 08190 Overige wettelijke reserves
 • 08200 Statutaire reserves
 • 08300 Ongerealiseerde herwaarderingsreserve
 • 08350 Fiscale herinvesteringsreserve

Uitkeerbare reserves
 • 08050 Agioreserve
 • 08310 Gerealiseerde herwaarderingsreserve
 • 08400 Algemene reserve
 • 08900 Overige reserves

Onverdeelde winst
 • 09000 Onverdeelde winst voorgaande boekjaren
 • 09999 Winst lopend boekjaar

Voorzieningen

 • 06000 Voorziening groot onderhoud
 • 06010 Groot onderhoud panden
 • 06100 Voorziening dubieuze debiteuren
 • 06200 Voorziening pensioenen
 • 06300 Voorziening latente belastingen
 • 06400 Voorziening assurantie eigen risico
 • 06999 Overige voorzieningen

Langlopende schulden

 • 07000 Converteerbare leningen
 • 07010 Obligatieleningen
 • 07020 Onderhandse leningen
 • 07100 Hypotheek
 • 07110 Overige leningen van kredietinstellingen
 • 07120 Overige achtergestelde leningen
 • 07200 t/m 07219 Achtergestelde lening van {0}
 • 07300 t/m 07364 Achtergestelde lening van deelneming {0}
 • 07400 t/m 07419 Achtergestelde lening van groepsmaatschappij {0}
 • 07500 t/m 07519 Lening van {0}
 • 07600 t/m 07664 Lening van deelneming {0}
 • 07700 t/m 07719 Lening van groepsmaatschappij {0}
 • 07900 Langlopende leaseverplichtingen
 • 07910 Langlopende leveranciers- en handelskredieten
 • 07920 Langlopende belastingschulden
 • 07930 Langlopende pensioenschulden
 • 07940 Langlopende wissels en cheques
 • 07950 Langlopende vooruitontvangen bestellingen
 • 07960 Langlopende overlopende passiva
 • 07999 Overige langlopende schulden

Kortlopende schulden

Crediteuren
 • 16000 Crediteuren

Overig Te betalen
 • 17000 Te betalen netto lonen en salarissen
 • 17010 Te betalen pensioenen
 • 17110 Belastingschulden LB
 • 17200 Te betalen pensioenpremies
 • 24000 Belastingschulden BTW
 • 24010 Belastingschulden VPB

Overige schulden
 • 11000 t/m 11049 Betaalrekeningen met negatief saldo
 • 15000 t/m 15019 Credit card rekeningen met negatief saldo
 • 16200 Kortlopende deel converteerbare leningen
 • 16210 Kortlopende deel obligatieleningen
 • 16220 Kortlopende deel onderhandse leningen
 • 16230 Kortlopende deel hypotheek
 • 16240 Kortlopende deel overige leningen kredietinstellingen
 • 16300 Kortlopende schulden aan aandeelhouders
 • 16310 Kortlopende schulden aan deelnemingen
 • 16320 Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen
 • 16400 Kortlopende leaseverplichtingen
 • 16999 Overige kortlopende schulden
 • 20000 RC personeel
 • 20010 RC personeelsvereniging
 • 20100 t/m 20209 RC administraties

Tussenrekeningen voor BTW in NL
 • 18000 BTW over leveringen / diensten belast met hoog tarief
 • 18100 BTW over leveringen / diensten belast met laag tarief
 • 18200 BTW over leveringen / diensten belast met overige tarieven behalve 0%
 • 18300 BTW inzake prive gebruik
 • 18400 BTW over leveringen / diensten belast met 0% of niet bij u belast
 • 18500 Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd
 • 18600 Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)
 • 18610 Leveringen naar landen binnen de EU
 • 18620 Installatie/afstandsverkopen binnen de EU
 • 18700 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)
 • 18750 Verwervingen van goederen uit landen binnen de EU
 • 18800 BTW Voorbelasting
 • 18850 Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
 • 18950 Vrijgesteld van BTW
 • 18990 Overboekingsrekening BTW-aangiftes
 • 18999 Te corrigeren BTW

Tussenrekening voor BTW buitenland
 • 18900 Lokale BTW in andere EU landen

Tussenrekeningen voor loonheffingen
 • 17100 Loonheffing
 • 17105 Ingehouden loonheffing
 • 17310 Afdracht premies en sociale lasten werkg. deel

Tussenrekeningen voor Vpb
 • 17900 Tussenrekening Vpb

Overlopende passiva
 • 16100 Nog te ontvangen facturen
 • 16150 Nog te leveren goederen en diensten
 • 16500 Te betalen dividend
 • 16510 Te betalen dividendbelasting
 • 16520 Te betalen tantièmes
 • 16530 Te betalen interest
 • 16540 Te betalen wissels en cheques
 • 16980 Overige overlopende passiva
 • 17500 Reservering voor vakantiegeld en vakantiedagen
 • 23000 Betalingen onderweg
 • 23010 Rekening onbekend
 • 23020 Vraagposten
 • 23100 Tussenrekening
 • 23200 Tussenrekening kas
 • 23300 Tussenrekening pinbetalingen

Winst- en verliesrekeningen     

Bruto-marge

Netto omzet
 • 80000 t/m 80029 Omzet artikelgroep 1
 • 80999 Overige omzet
 • 81000 Verkoopkortingen

Kostprijs van de omzet
 • 60000 t/m 60029 Inkopen artikelgroep 1
 • 60999 Overige inkopen
 • 70000 Mutatie voorraad gereed product
 • 70100 Mutatie onderhanden werk
 • 70200 Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

Bedrijfslasten

Personeelskosten

Lonen, salarissen, sociale lasten en vergoedingen
Outsourcing
Overige personeelskosten
 • 40300 Opleidingskosten
 • 40450 Overige onbelaste vergoedingen
 • 40600 Kantine en consumptie
 • 40650 Personeelsuitjes
 • 40700 Kosten van werving en selectie
 • 40800 Uitkeringen ziekengeld
 • 40900 Werkkleding
 • 40950 Vakantiegeld
 • 40960 Vakantiedagen
 • 40980 Overboekingsrekening personeelskosten
 • 40999 Overige personeelskosten

Huisvestingskosten

Jaarlijkse kosten
 • 41000 Huur bedrijfspand
 • 41050 Lease
 • 41060 Erfpacht
 • 41100 Servicekosten
 • 41200 Gas, water & elektra
 • 41400 Schoonmaakkosten
 • 41500 Verzekering bedrijfspand
 • 41600 Lokale heffingen en belastingen
 • 41700 Storting voorziening groot onderhoud panden

Incidentele kosten
 • 41300 Onderhoud bedrijfspand
 • 41310 Niet gebruiken !!
 • 41350 Onderhoud inventaris
 • 41980 Overboekingsrekening huisvestingskosten
 • 41999 Overige huisvestingskosten

Autokosten

Vaste autokosten
 • 42000 Leasekosten auto's
 • 42100 Huurkosten auto's
 • 42400 Verzekeringen auto's
 • 42600 Wegenbelasting
 • 42800 Eigen bijdrage auto

Verbruikskosten
 • 42200 Brandstof
 • 42500 Kilometervergoedingen
 • 42610 Kilometerheffingen

Incidentele kosten
 • 42300 Onderhoud auto's
 • 42900 Verkeersboetes
 • 42980 Overboekingsrekening autokosten
 • 42999 Overige autokosten

Distributiekosten

 • 43000 Transportkosten
 • 43100 Opslagkosten
 • 43980 Overboekingsrekening distributiekosten
 • 43999 Overige distributiekosten

Verkoopkosten

Marketing
 • 44000 Bureaukosten
 • 44100 Advertentiekosten
 • 44200 Sponsoring
 • 44300 Beurskosten
 • 44900 Giften en Donaties

Verkoop
 • 44400 Representatiekosten
 • 44500 Reis- en verblijfskosten verkoop
 • 44600 Voedsel en drank
 • 44700 Provisies
 • 44800 Incassokosten
 • 44850 Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren
 • 44980 Overboekingsrekening verkoopkosten
 • 44999 Overige verkoopkosten

Productiekosten

 • 46000 Productiekosten
 • 46980 Overboekingsrekening productiekosten
 • 46999 Overige productiekosten

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten
 • 45000 Postverzendingen
 • 45100 Telefoon- en internetkosten
 • 45200 Contributies en abonnementen
 • 45250 Vakliteratuur
 • 45300 Kantoorartikelen en drukwerk
 • 45310 Kleine aanschaffen

45350 Automatiseringskosten
 • 45400 Verzekeringen algemeen
 • 45650 Beveiligingskosten

Adviseurs
Financiële kosten
 • 45800 Bankkosten
 • 45850 Valutaverschillen
 • 45900 Betalingsverschillen
 • 45910 BTW correcties
 • 45950 Kasverschillen

Overige algemene bedrijfskosten
 • 44450 Lunches en diners
 • 45680 Congressen en seminars
 • 45700 Vergunningen
 • 45750 Boetes
 • 45920 Privé-gebruik kosten
 • 45955 Diverse contante uitgaven
 • 45980 Overboekingsrekening algemene kosten
 • 45999 Overige algemene kosten

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa
 • 48000 Afschrijvingskosten oprichtingskosten
 • 48100 Afschrijvingskosten uitgifte van aandelen
 • 48200 Afschrijvingskosten onderzoek en ontwikkeling
 • 48300 Afschrijvingskosten consessies, vergunningen en intellectuele eigendom
 • 48400 Afschrijvingskosten goodwill
 • 48500 Afschrijvingskosten software licenties

Materiële vaste activa
 • 49000 Afschrijvingskosten gebouwen
 • 49050 Afschrijvingskosten verbouwingen
 • 49100 Afschrijvingskosten machines en installaties
 • 49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting
 • 49300 Afschrijvingskosten hardware
 • 49400 Afschrijvingskosten software
 • 49500 Afschrijvingskosten vervoermiddelen
 • 49600 Afschrijvingskosten niet aan de bedrijfsuitvoering dienstbare activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten

Ontvangen bankrente
 • 85000 Rente baten

Rente op uitstaande leningen
 • 85100 t/m 85119 Rente lening aan groepsmaatschappij {0}
 • 85200 t/m 85264 Rente lening aan deelneming {0}
 • 85300 t/m 85319 Rente lening aan {0}

Overig ontvangen rente
 • 85400 Rente op overige langlopende vorderingen
 • 85500 Rente op obligaties
 • 85800 Rente op Vpb aanslag

Rentelasten

Betaalde bankrente
 • 86000 Betaalde rente
 • 86400 Hypotheekrente

Rente op aangegane leningen
 • 86100 t/m 86119 Rente lening van groepsmaatschappij {0}
 • 86200 t/m 86264 Rente lening van deelneming {0}
 • 86300 t/m 86319 Rente lening van {0}
 • 86900 Rente op overige langlopende schulden

Nettoresultaat beleggingen

 • 87000 Aan- en verkoopkosten effecten
 • 87010 Bewaarloon effecten
 • 87020 Overige kosten effecten
 • 87100 Verkoopresultaat effecten
 • 87200 Waardeverandering effecten
 • 87300 Ontvangen dividend
 • 87400 Boekwinst verkoop vaste activa
 • 87500 Boekverlies verkoop vaste activa

Resultaat deelnemingen

 • 89200 - 89219 Resultaat groepsmaatschappij {0}
 • 89300 - 89364 Resultaat deelneming {0}

Herwaarderingen

Immateriële vaste activa
 • 88000 Herwaardering immateriële vaste activa

Materiële vaste activa
 • 88100 Herwaardering grond
 • 88150 Herwaardering gebouwen
 • 88200 Herwaardering machines en installaties
 • 88250 Herwaardering inventaris
 • 88300 Herwaardering hardware
 • 88350 Herwaardering software
 • 88400 Herwaardering vervoermiddelen
 • 88450 Herwaardering niet aan de bedrijfsuitvoering dienstbare activa

Financiële vaste activa
 • 88600 t/m 88619 Herwaardering lening aan groepsmaatschappij {0}
 • 88700 t/m 88764 Herwaardering lening aan deelneming {0}
 • 88800 t/m 88819 Herwaardering lening aan {0}
 • 88900 Herwaardering overige langlopende vorderingen '''

Buitengewone baten en lasten

 • 89000 Buitengewone baten
 • 89010 Opbrengst kleineondernemersregeling BTW
 • 89100 Buitengewone lasten

Belastingen

 • 90000 Vennootschapsbelasting
 • 90010 Vennootschapsbelasting buitengewoon resultaat

Zie ook

Standaard rekeningschema in Excelformaat

www.yuki.nl